Pravidla a podmínky pro prodej vstupenek

pro prodej vstupenek prostřednictvím internetového prodeje společnosti Smart Projects, s.r.o. se sídlem Kollárova 203/10, 18600 Praha 8, IČ: 279 17 142, DIČ: CZ 279 17 142 (dále také jako “Ochodní podmínky”).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 Smart Projects, s.r.o., dále také jen “Společnost”, vydává tyto obchodní podmínky.

1.2 Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konferenci a semináře.

2. PRODEJ VSTUPENEK

2.1 Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy na prodej vstupenek.

2.2 Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek nataliabykova.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na seminář (dále také jen “Objednávka”).

2.3 Objednávkou dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce nataliabykova.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

2.4 Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce.

2.5 Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem na bankovní účet Společnosti na základě vystavené výzvy k platbě. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 7 dnů od data vystavení výzvy k platbě.

3. CENA VSTUPENEK

3.1 Cena jedné vstupenky je proměnná a to podle data, ve kterém je vstupenka objednána. Vždy platí, že se cena zvyšuje, jakmile nastane podmínka dosažení určitého data.

Společnost neni plátcem DPH.

3.2 Storno vstupenky a účastni na semináře je možné, ale poplatek za provedení storna je ve výší 0%  ceny vstupenky v případě že o storno bylo požádáno minimálně  za měsíc před konáním akci, 50% ceny vstupenky v případě že o storno bylo požádáno minimálně za týden před  konáním akci, a 100 % ceny vstupenky v případě že o storno bylo požádáno miň než za 7 dnů před  konáním akci. Od zaplacené částky za vstupenku se odečte storno poplatek a přeplatek se vrátí na bankovní účet popř. platební kartu.

3.3 V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

4. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

4.1 Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

4.2 Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát.

4.3 Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 20. března 2020.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://nataliabykova.cz/ochrana-osobnich-udaju-zakazniku/.

6. DORUČOVÁNÍ

6.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

7. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

7.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

7.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2020.

7.3 Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

7.4 Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

8.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

8.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.4 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.